Thủy điện An Khê – Ka Nak: Nét đẹp văn hóa thi đua, khen thưởng

Thứ tư - 03/03/2021 21:18 487 0
Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (Thủy điện AKKN) đã có bước chuyển mình, đổi mới căn bản và đem lại hiệu quả rõ rệt. Các phong trào thi đua, khen thưởng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, tạo ra những điểm sáng nổi bật, góp phần tăng cường sự đoàn kết nội bộ, tạo khí thế sôi nổi, thúc đẩy toàn thể CBCNV hăng say lao động, học tập, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thi đua, khen thưởng là động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Công tác Thi đua - Khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong các hoạt động của AKKN. Mọi hoạt động thi đua – khen thưởng của Công ty luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng đoàn thể vững mạnh, lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trở thành động lực phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.  
 
Quang cảnh Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 của AKKN

Thực hiện tốt phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua, khen thưởng”. Hàng năm, trên cơ sở phong trào thi đua được phát động từ đầu năm, các đơn vị trong Công ty đã tích cực hưởng ứng, cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng đơn vị.

Một số phong trào thi đua tiêu biểu như “Thi đua hoàn thành vượt mức sản lượng điện sản xuất năm và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, không để xảy ra tai nạn lao động”, “Lao động giỏi”, “Thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch sửa chữa lớn và duy tu bảo dưỡng các nhà máy”... được các đơn vị và toàn thể CBCNV trong Công ty tích cực hưởng ứng.

Nhìn chung, các phong trào thi đua đã được đổi mới nhằm động viên, khích lệ CBCNV hăng hái thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác, làm việc có chất lượng hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước, từ đó đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016-2020 có nhiều khởi sắc, tổng doanh thu đạt 2.637 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 439,52 tỷ đồng, đóng góp kịp thời vào ngân sách nhà nước 407,95 tỷ đồng. Riêng năm 2020, Công ty nộp vào ngân sách nhà nước hơn 70 tỷ đồng.

Thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những thành tích, kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, CBCNV trong AKKN đã thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công tác thi đua, khen thưởng, tạo nên nét đẹp văn hóa vốn quý của Công ty.
 
Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của AKKN
 
Trong các năm qua, AKKN đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước, phát động và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong ngành gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Do đó, nội dung các phong trào thi đua của Công ty được quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của từng đơn vị và của mỗi CBCNV.

Nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực nhưĐẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm”; “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… Cùng với đó, các hoạt động thi đua, khen thưởng thường xuyên được triển khai, thực hiện gắn liền với việc thực hiện chủ đề của năm như: Phong trào “Toàn thể CBCNV AKKN thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất áp dụng vào công tác quản lý, vận hành và sản xuất kinh doanh”... Các hoạt động thi đua chuyên đề được tổ chức lồng ghép vào các hoạt động thi đua thường xuyên và đột xuất như: “Ca trực vận hành an toàn, đảm bảo không có sự cố”, “Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn lao động”, “Phong trào Tối ưu hóa chi phí - Nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh - Tăng năng suất lao động... Sau mỗi chuyên đề, Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty tiến hành sơ kết, tổng kết để bình xét và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào.
 
Ông Đặng Văn Tuần - Chủ tịch Hội đồng TĐKT, Giám đốc Công ty
chủ trì cuộc họp triển khai công tác TĐKT năm 2021
 
Đặc biệt, phong trào “Thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật”, “Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động SXKD”... phát triển mạnh trong Công ty là những điểm sáng mới, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất của Công ty: “Thiết kế và trang bị Trạm bơm dầu thủy lực di động”,Ứng dụng tính toán, điều tiết hồ chứa Thủy điện An Khê – Ka Nak”, “Nâng cấp hệ thống tín hiệu giám sát Van đĩa Nhà van – Nhà máy Thủy điện An Khê”; những sáng kiến nêu trên đã góp phần hỗ trợ công tác vận hành, tính toán chào giá hiệu quả cao và sát thực tế.

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Để đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Công ty đã phát động thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”. Với tinh thần “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, tạo động lực giúp Công ty hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, AKKN luôn chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng và sáng tạo trong triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Các hoạt động thi đua, khen thưởng của Công ty luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện, triển khai chặt chẽ, kịp thời, phong phú, đa dạng, toàn diện trên tất cả các mặt.
 
CBCNV điển hình được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến
giai đoạn 2016-2020 của Công ty

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là những bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, thấm nhuần lời dạy của Người, AKKN tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch được giao, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Với mục tiêu“Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, hành động, thi đua, về đích toàn diện”, Công ty biểu thị tinh thần quyết tâm, phấn đấu đưa công tác thi đua, khen thưởng Công ty thời gian tới phát triển lên một tầm cao mới, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức để phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 
Theo: Thu Hoài - AKKN

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây